FAQ - co dělat když....

 

:: Společné stanovisko CTI ČR a ČSTZ k problematice spalinových cest u spotřebičů na plynná paliva

Dokument ve formátu pdf :: ZDE ::

 

:: Je nutná pravidelná prohlídka plynového zařízení ze zákona?

 

Zjednodušeně zákon č. 458/2000 Sb. nařizuje všem uživatelům plynového zařízení, kteří spadají do kategorie nutných prohlídek následující povinnosti.Zjednodušeně zákon č. 458/2000 Sb. nařizuje všem uživatelům plynového zařízení, kteří spadají do kategorie nutných prohlídek následující povinnosti.Kontroly 1x ročně podle vyhl. č. 85/1978 Sb. - (podnikající fyzická osoba a právnická osoba)Revize 1x za 3 roky podle vyhl. č. 85/1978 Sb. a ČSN 38 6405 - (podnikající fyzická osoba a právnická osoba)Servis ve lhůtách stanovených výrobcem spotřebiče v Návodu pro instalaci a užívání - (občan, podnikající fyzická osoba a právnická osoba)Úkony podle čl. 7.2 TPG 704 01 stanovené v Pokynech pro provoz, kontroly a revize - (podnikající fyzická osoba a právnická osoba)Úkony stanovené v návodu pro instalaci a užívání plynového spotřebiče dodané s výrobkem podle NV č. 22/2003 Sb. - (občan, podnikající fyzická osoba a právnická osoba)
Všechny tyto pravidelné kontroly plynového zařízení provádíme na základě objednávky zákazníka.
Podrobnější popis v článku „Povinnosti vlastníka plynového zařízení“, který najdete opět na našich webových stránkách.

 

 

:: Kontrola kotle, nikoliv revize!

 

Na TZB-info jsme již v mnoha článcích uvedli, že je velký rozdíl mezi revizí a kontrolou kotle. Revize se týkají tlakových zkoušek velkých spalovacích zdrojů a provádět je mohou pouze stanovení specialisté. Kontrola kotle se týká ovšem jeho vlivu na vnější ovzduší a je prováděna na základě ustanovení jiného zákona než revize kotle.


Revizní technik kotlů není automaticky oprávněn provádět kontroly kotlů jako OZO.

Jako znalec z oboru jsem se bohužel setkal již s velkým počtem případů, kdy kontroly podle zákona o ochraně ovzduší prováděli revizní technici, kteří k tomu nebyli oprávněni. Byli zákazníkem, který nezná přesný význam pojmu kontrolor a revizní techniky požádáni o revizi kotle, a tak ji provedli. Ale nemusí to být zcela jen jejich chyba, když zákazníka na jeho možný omyl neupozornili.

To vše je důsledek zaměňování pojmů revize a kontrola kotle i ze strany státních orgánů. K této záměně bohužel přispívá i MŽP, když na svých stránkách odkazuje na Databázi jako na „Revize kotlů na pevná paliva“.

 

 

:: Je možné objednat servis plynového kotle?

 

Naše firma zajišťuje servis a údržbu plynového kotle i jiných plynových zařízení. Pro plynová zařízení zajišťujeme předsezonní i posezonní údržbu. A to jak pro kotle, bojlery, solární systémy a plynové sporáky. V případě závady vám provedeme servis plynového kotle v co nejkratším možném čase. V rámci servisu plynového zařízení je provedena i prohlídka plynového kotle, aby se předešlo tomu, že nejde kotel, nebo nejde topení. Opravu plynového kotle lze po domluvě se servisním technikem rozšířit o čištění plynového kotle, pro zajištění správného fungování i v budoucnu. V případě havarijního stavu je nutná oprava plynového kotle. Dále se může jednat o pravidelnou údržbu plynového zařízení. Jakoukoliv službu lze objednat telefonicky nebo písemně, veškeré kontakty naleznete na našich webových stránkách, případně můžete použít kontaktní objednávkový formulář pro objednání servisu plynového zařízení.

 

 

:: Provádíte pravidelnou údržbu kotle?

 

Provádíme pravidelné údržby kotlů, bojlerů, solárních systémů, sporáků a ostatních plynových zařízení, na které máme oprávnění a certifikaci.

 

 

:: Co je součástí pravidelné údržby kotle a má to pro uživatele nějaké výhody?

 

Pravidelná předsezonní i posezonní údržba kotle je velmi důležitá pro správnou funkci jakéhokoliv plynového zařízení, proto jí také věnujeme náležitou pozornost. Součástí pravidelné údržby plynového kotle je hloubkové čištění jednotlivých komponentů, které se provozem zanáší. Čištění komponentů nelze provést jinak, než jejich vyjmutím a očištěním pod tekoucí vodou. Kontroluje se veškerý těsnící materiál a výměna se provede u těsnícího materiálu, který je na konci své živostnosti. Je zjištěn stav jiných částí kotle, které by mohly ovlivnit správný chod kotle, případně je domluvena výměna součástky. Provede se kontrola odvodu spalin, aby nedocházelo k možnému vzniku oxidu uhelnatého, případně zjištění cizích těles v kouřovodu. Pravidelnou údržbou lze vhodně předejít situacím, kdy by v době topné sezóny mohl mít kotel poruchu, na kterou by se mohlo dojít včasnou pravidelnou údržbou. Tím je zajištěno, že zákazník má daleko vyšší šanci, že se nedostane do situace, kdy mu nefunguje topení nebo nefunguje kotel z důvodu zanedbané pravidelné údržby v době, kdy plynové zařízení nejvíce potřebuje. Ze zkušeností víme, že pravidelná údržba kotle toto riziko výrazně snižuje. V rámci pravidelné údržby kontrola umožní daleko lepší obslužnost zákazníka. V okamžiku, kdy nastala porucha pravidelně udržovaného zařízení může být zákazník přednostně odbaven jako uživatel pravidelně servisovaného zařízení. Je to jedna z mnoha poskytovaných výhod zákazníkům, kteří své zařízení pravidelně udržují.

 

 

:: Montujete všechna plynová zařízení?

 

Montujeme jen zařízení, na která máme certifikace. Na veškeré certifikáty se může podívat na našich webových stránkách. Vzhledem k naší dlouholeté činnosti v oboru, máme velké množství certifikátů, díky kterým dokážeme pokrýt téměř veškeré požadavky zákazníka. Zákazník po nás obvykle požaduje montáž pro plynový kotel, bojler nebo solární systém. Všechny montáže provádíme na vysoce odborné úrovni, s následným servisem. O všechna zařízení se staráme v průběhu jejich životnosti. Již při montáži je myšleno, aby péče o plynové zařízení v budoucnu byla co nejjednodušší a nejefektivnější, jelikož jsme servisní firma s více než 50letými zkušenostmi. Například, když se bude provádět pravidelná údržba, či jiný servisní zásah a toto zařízení bude muset být odpojeno nebo bude muset být přístupné v rámci prohlídek, či servisu a zařízení bude na tyto situace nachystáno, dojde k nemalé úspoře finančních prostředků. Budou také urychleny manipulace se zařízením a topnou soustavou. Neděláme věci tak, aby se zařízení jen namontovalo, ale aby i zákazníkovi spolehlivě sloužilo a nevznikaly zbytečné náklady při následné péči. To tedy znamená, že samotnou montáží plynového zařízení to u nás nekončí. Tím, že je zajištěn záruční servis i pozáruční servis plynového zařízení, se zákazník může spolehnout, že o jeho zařízení bude vždy postaráno s velkou pečlivostí. A kladením důrazu na jednoduchou následnou údržbu plynového zařízení.

 

 

:: Co dělat v případě, že nefunguje plynový kotel?

 

V případě, že nefunguje plynový kotel a Vy nevíte, co v dané situaci dělat, nám raději včas zavolejte, aby nedošlo ke zhoršení stávající situace. Na našich webových stránkách najdete patřičné telefonní kontakty, či případný objednávkový formulář na sjednání servisní opravy plynového kotle. V případě potřeby zásahu se vždy spolehněte na firmu, která již servis na vašem plynovém zařízení prováděla dříve, má tak přehled o historii poruch tohoto zařízení, tudíž by měla opravu co nejefektivněji vyřešit. V nás máte spolehlivého servisního partnera, který zná historii vašeho zařízení, jeho potřeby a v nesnázích se vám pokusí vyjít co nejvíce vstříc. Pro předcházení těchto neplánovaných poruch je vhodné nezanedbávat pravidelnou údržbu plynového zařízení. Zvyšuje se tím šance, že se zákazník nedostane do situace, kdy mu nefunguje topení nebo nefunguje kotel.

 

:: Můžu se nějak chránit před otravou oxidem uhelnatým?

 

Ano, před otravou oxidem uhelnatým se lze preventivně chránit pravidelnou údržbou plynového zařízení, která odhalí potencionální nebezpečí vzniku oxidu uhelnatého. Tím se riziko vzniku oxidu uhelnatého značně snižuje a provoz plynového zařízení je podstatně bezpečnější. Oxid uhelnatý vzniká jako následek nedokonalého hoření. A to buď spalováním plynu při nedostatečném přístupu vzduchu nebo zaneseným spotřebičem. Existuje možnost, mít nainstalován detektor oxidu uhelnatého, který zákazníka hlasitou sirénou informuje v případě úniku tohoto nebezpečného plynu do prostoru. Taktéž provádíme montáž detektoru oxidu uhelnatého, jelikož si jsme vědomi velkého nebezpečí a pomáháme tak předcházet ztrátám na lidských životech. Toto nebezpečí nevzniká u spotřebičů s nuceným odtahem spalin, označovaných též jako TURBO, je zde vzduch přiváděn vnější částí odkouření a jeho vnitřní částí jsou odváděny spaliny.

 

  

 

logo

 

 telefon ikona

NAHLÁŠENÍ OPRAVY
 prosím volejte 

v době
 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

na telefonní čísla:

+420 568 822 282

nebo

+420 602 553 989

 

 

google2  facebook-icon